• sekretariat@landslaget.org
 • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

tirsdag, 12 mai 2020 12:06

Webinar om gjenreiste byer

 

Utviklingsnett på nett, 28. mai kl. 08.30 - 10.30

Riksantikvaren arrangerer webinar om gjenreiste byer

Siste verdenskrig førte til mange ødelagte byer i Norge. Allerede i juni 1940 ble kontoret Brente steders Regulering (BSR) opprettet. BSR var sentral i gjenreisningen, og har prega byutviklingen fram til i dag. Gjenreisningshus er historiske vitnesbyrd, og viktig kulturarv. Flere av de gjenreiste

områdene er med i Riksantikvarens NB!- register (Nasjonale interesser i by). Dette er byområder der byutviklingen må ta hensyn til gjenreisnings-arkitekturen. Slik preger fortsatt arbeidet i regi av Brente Steders Regulering byene i Norge.

Hvordan skal vi bygge stolthet for gjenreisningsbyene, 75 år etter krigens slutt? Hvordan ta vare på verdiene og forvalte dem på en god måte slik at historien kan fortelles til nye generasjoner? Riksantikvarens bystrategi trekker fram byenes særpreg og egenart som viktige hensyn å ta i byutviklingen. Hvordan kan byene som ble ødelagt under krigen, og som reiste seg av asken,
utvikles med utgangspunkt i sitt lokale særpreg? På webinaret skal vi høre hvordan det jobbes i noen av byene, gjennom strategier og virkemidler som tar utgangspunkt i gjenreisingshistorien. Vi skal se på bygningenes funksjon, farge, form og historiefortellende kraft!

Skjermbilde 2020 05 12 kl. 12.09.11

Påmelding her: https://www.riksantikvaren.no/kalender/webinar-utviklingsnett-om-gjenreiste-byer/ 

Skjermbilde 2020 05 12 kl. 12.08.14

Skjermbilde 2020 05 12 kl. 12.07.42

 

 
onsdag, 29 april 2020 13:21

Send skjema her

Momskompensasjon – Frist 1.mai

Vi minner om at frist for å sende inn søknad om momskompensasjon for 2019 til Landslaget for lokalhistorie er 1.mai 2020

Skjema for innsending finner dere her: http://www.landslaget.org/index.php/2015-02-13-11-30-01/medlemsfordeler/momskompensasjon/sende-soknad

 

 

torsdag, 23 april 2020 15:14

Ny utgåve av Heimen

Frå redaksjonen

Det fyrste Heimen-nummeret i 2020 held fram med den breidda redaksjonen ønskjer at tidsskriftet skal ha, både tematisk, periodisk og metodisk.

Anne Drageset tek føre seg gravskikkane i Hardanger i jarnalderen (500 f.Kr.–1050 e.Kr.). Gjennom ein analyse av heile 1500 graver har ho funne tre hovudskikkar, som blir jamførte med granskingar i dei tilgrensande regionane. Spørsmålet ho ønskjer å svare på, er om det kan identifiserast eit eige gravspråk, eller ein dialekt, for Hardanger.

Det regionale perspektivet pregar også Kari Lindbekk og Tomasz Opach sin artikkel om befolkningsutviklinga i Trøndelag frå 1866 til 1914. Gjennom ein omfattande demografisk analyse har dei kartlagt skilnadene mellom kommunane i Trøndelag både når det galdt utvandring og indre flytting. Eit sentralt spørsmål i drøftinga er korleis ein mobil arbeidsstyrke på jakt etter levebrød bidrog til næringsøkonomisk omstilling. Artikkelen er også eit interessant metodisk nybrotsarbeid ved den omfattande bruken av kart ikkje berre som illustrasjonar, men som sentrale analyseverktøy i historieforskinga.

Då Hans Try døydde i 1990, etterlet han seg fleire manuskript. Ein av tekstane, om det store bryllaupet på Reiersdal i 1820, prentar me i dette nummeret. Try brukar etterspelet etter det livlege bryllaupet som inngang til å sjå på styresmaktenes tiltak for å motarbeide «Overdaadighed» og «Luxus» mellom allmugen. Artikkelen er tilrettelagd av Bjørg Seland, som også har skrive ein introduksjon til artikkelen der ho set han i samanheng med forskingsarbeidet til Try. Kjeldene til Try er spora opp, og Seland gjer greie for korleis teksten er klargjort for publisering.

Sjølv har Seland arbeidd vidare med temaet til Try. Artikkelen hennar om samfunnsånd og sosial kontroll i norske bygdesamfunn tidleg på 1800-talet er den fyrste samla framstillinga av dei mange skriftlege avtalane (foreiningane) som vart inngått i norske bygder for å fremje sparsemd og måtehald. Hans Try reiste spørsmålet om slike avtalar var ein forlaupar for frivillig foreiningsliv i bygdene. Selands konklusjon etter å ha analysert innhaldet i og bakgrunnen for avtalane i kring 15 lokalsamfunn er at det er eit svakt grunnlag for ein slik teori. Artikkelen er eit viktig tilskot til forskinga på tilhøvet mellom allmuge og øvrigheit før og etter 1814.

Det er tre bokmeldingar i dette nummeret. Nils Olav Østrem melder A tale of a Fool? av Gudný Hallgrimsdóttir. I ein norsk lokalhistorisk samanheng gjev boka – og bokmeldinga – interessante innblikk i bruken av mikrohistorisk metode. To band av Soga om Sogn og Fjordane (2017) er melde tidlegare, og i dette nummeret kjem det meldingar av dei to banda som stod att. Knut Dørum skriv om band 1, Folk i fjordrike (før 1763) av Harald Endre Tafjord og Harald Krøvel, medan Steinar Aas melder band 4, Kraft og motkrefter (etter 1945) av Hege Roll-Hansen.

God lesnad!

Heimen kan leses her: https://www.idunn.no/heimen

Ein historisk periode

Bli med å dele minnene medan dei blir til.
Norsk Folkemuseum har starta innsamling av bitar til det store puslespelet om koronaens tid. 
Vi er alle med på å skape denne tida - vi er alle primærkjelder. 
Memoar samlar munnlege bidrag til Folkemuseet si innsamling i form av video- eller lydintervju med enkeltpersonar på avtalte tidspunkt. 
Alle kan bidra. 
I enkeltintervju gir du munnleg samtykke til opptak og avlevering  til Minner.no.
I Minner.no blir alle bidrag tilgjengelege for forskarar, 
Du kan i tillegg gi samtykke til at ditt bidrag blir publisert på Minner.no og Memoar.no. 

Les mer og bidra her: http://www.memoar.no/korona

 

onsdag, 08 april 2020 13:24

Ny utgave av Lokalhistorisk magasin

Påskekrim er et særnorsk fenomen med lang tradisjon som oftest spores tilbake til utgivelsen av kriminalromanen Bergenstoget plyndret inat, skrevet av Nordahl Grieg og Nils Lie i 1923. Hand­lingen er lagt til påskefjellet og markedsføringen for boken var en annonse på forsiden av Aftenpos­ten, som til forveksling så ut som en nyhetssak. I denne utgaven av Lokalhistorisk maga­ sin graver vi dypere i de mørkere sakene i lokalhistorien og du kan blant annet lese om giftmordersken i Halden, om den siste gapestokkdommen i Hardanger, hekseriprosesser, dølgsmålsaker og lobotomipraksis i Norge. Vi har også fått intervjue de ansatte ved Justismuseet, Norges nasjonale museum for politi, rettsvesen og kri­minalomsorg om hvordan det er å jobbe i et tidligere kriminalasyl og hvordan de formidler kriminalhistorie til hele befolkningen. Lokalhistorisk magasin vil komme i tre utgaver i år, og vi har økt sideantallet for hvert num­mer for et fyldigere og bedre magasin. God lesing! 
Oda Svisdal, Redaktør.
 
Lokalhistorisk magasin nummer 1 2020 kan du lese gratis her: 1/2020
onsdag, 08 april 2020 13:11

Påskeferie

Sekretariatet tar nå påskeferie og er tilbake 14.april.

En god påske ønskes alle fra sekretariatet.

Må du korona-avlyse?
 
14.april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona- avlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. Fordi det er kort søknadsfrist, har Lotteri- og stiftelsestilsynet lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.  
 
Over hele Norge har en rekke arrangementer i frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst. Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon. De kan søke om kompensasjon for tapte billettutgifter, deltakerutgifter og merutgifter for arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.   
 
Det er satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (inkludert kulturfrivilligheten). Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling.   
 
Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader 14. april. Da vil søknadsskjema og informasjon om hvordan man skal søke ligge på www.lottstift.no
  
Det blir før påske lagt ut veiledninger, så søkerne kan forberede seg best mulig før søknadsskjemaet kommer 14. april. Søkerne kan da gå inn og bruke et hjelpeskjema, for å finne riktig søknadsbeløp.    
Søknadsfristen er 21. april, så vi oppfordrer alle til å bruke tiden godt fram til selve søknadsskjemaet kommer 14. april.   
  
Hva som kompenseres avhenger av om arrangementet har blitt avlyst, stengt eller utsatt:  
 • Arrangører som har avlyst eller stengt sine arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter som følge av avlysningen eller stengingen. 
 • Arrangører som har utsatt sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen. 
Hvem kan søke om kompensasjon:  
 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge. 
 • Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var  registrert i  Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.  Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet, dersom du oppfyller vilkårene i ordningen de forvalter.  
 • Arrangører som er under  konkursbehandling,kan ikke søke om kompensasjon. 
Krav arrangementene som det søkes kompensasjon for må oppfylle:  
 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. 
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.  
Det kan ikke søkes om kompensasjon for blant annet:  
 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat  og  drikke. 
 • Tapte reklame/sponsorinntekter. 
 • Kostnader laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av om arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt. 
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten. 
 • Arrangementer som  organisasjone  ikke selv  skulle  arrangere. 
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner  for arrangøren. 
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften. 
  
 

980x300

I 2020 fyller Landslaget 100 år og dette skulle feires i Oslo i september.
På grunn av situasjonen med coronaviruset og den usikre tidshorisonten på dette, har styret valgt å utsette feiringen til 2021. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette og dere som allerede har meldt dere på vil få en egen mail om dette.
Koronaepidemien blir også et tema for lokalhistorien. Norsk Folkemuseum har satt i gang en aksjon for å ta vare på folks erfaringer og reaksjoner fra denne rare og vanskelige tiden.
Noe av dette kommer vi til å huske lenge, men mye vil også bli glemt hvis vi ikke sørger for å samle det inn. 
 
Pandemien har brått grepet inn i livene våre, med strenge karanteneregler, stengte skoler og begrensninger på sosial kontakt. Våren 2020 er preget av hvordan viruset sprer seg og av tiltakene som settes inn for å stanse det. Hvordan er det å leve i denne tiden? Hvordan påvirker situasjonen oss?
 
Norsk Folkemuseum vil ta vare på dine erfaringer – for fremtidens forskere.
 • Hvordan er din hverdag blitt påvirket? 
 • Hvordan har du endret din egen adferd og oppførsel? 
 • Hva tenker du om tilstanden i samfunnet akkurat nå? 
 • Og hvordan ser du for deg fremtiden? 
Bidra med din fortelling, gjerne både med tekst og bilde. Det gjelder både hvis du er blitt direkte berørt av sykdommen, eller hvis du er mindre påvirket av den. Ditt bidrag blir et tidsdokument, som havner i museets samlinger. Innsamlingen foregår på denne nettadressen: https://minner.no/tema/korona
 
1. mars er det på nytt klart for en runde med tildeling av de hyggelige søknadsmidlene.
Landslaget for lokalhistorie fryder seg over flotte, kreative og motiverende prosjekter frem til nå, og denne gangen kan det være din/deres tur til å få gjennomslag for et godt prosjekt. 
Ta gjerne kontakt for spørsmål knyttet til utfylling av søknaden. Vi bistår gjerne med veiledning og informasjon frem mot søknadsfristen. 
Prosjektleder Ingrid Synnøve Østvang
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf.: 973 01 776

 

Side 1 av 5

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

 • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
 • Telefon: 950 39 727
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.