• sekretariat@landslaget.org
 • Telefon: 950 39 727

Landslaget for lokalhistorie sine vedtekter

Landslagets vedtekter
Revidert på det 42. ordinære landsmøtet i Alta 25. mai 2019
 
1 - Formål
Landslaget for lokalhistorie har til formål å arbeide for lokalhistorie og kulturvern.
 
2 - Virksomhet
For å nå formålet skal Landslaget
 • organisere samarbeidet med historielag i Norge og være bindeledd mellom disse, myndighetene og de vitenskapelige institusjonene
 • arbeide aktivt for at massemedia og myndigheter får økt forståelse for kulturarv og historie
 • drive ved kurs, studieopplegg og andre former for opplæring
 • gi ut publikasjoner
 • legge til rette materiale for lokalhistorisk forskning
 • gi ut Heimen som et vitenskapelig tidsskrift for lokalhistorie
 • gi ut Lokalhistorisk magasin
 
3 - Organisasjonsoppbygning
Landslaget består av:
 • lokale lag med personlige medlemmer
 • regionale lag og enheter med lokallag som medlemmer
 • landsstyre
 • landsmøte
 
4 - Medlemskap og kontingent
Lag som arbeider med lokalhistorie og kulturvern kan bli medlemmer i Landslaget.
Innmeldte lokallag har rett til å bli medlem i det aktuelle regionallag (dersom slik er opprettet)
Landsmøtet fastsetter kontingent for lokale og regionale lag. Lag som ikke har betalt kontingent i to foregående år blir strøket som medlem.
 
5 - Regionale lag og enheter
Landslaget er en treleddet organisasjon med regionlag som mellomledd. Regionlagene kan opprettes uavhengig av fylkesgrenser, og ha fem eller flere lokallag som medlemslag. Både styret/sekretariatet og lokallagene kan søke å danne regionlag i landsdeler som mangler dette.
Regionlagene fastsetter selv sine vedtekter og kontingent fra lokallagene. Vedtektene må ikke være i strid med Landslagets vedtekter.
Regionlagene kan åpne for medlemskap av andre kulturminnelag enn historielag.
Regionlagene velger delegater/utsendinger til landsmøte. Innkalling til valgmøte gis med en måneds varsel. 
Styret bør innkalle til årlig regionledermøte.
 
6 - Landsmøtet
Landsmøte blir avholdt annethvert år, vanligvis i juni måned. Styret innkaller medlemslagene minst 2 måneder på forhånd. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles dersom styret finner grunn til det, eller dersom det blir krevd av minst 1/10 av de lokale lagene.
Utsendinger blir valgt på møte i den regionale enhet. Møte- og stemmerett på slike møter følger vedtektene i den regionale enhet. Kun lag som er a jour med kontingent kan delta.

I områder hvor det ikke er etablert regional enhet sørger landslaget for å innkalle aktuelle lokallag til valgmøte. Tidspunkt og sted for valgmøte innkalles 1 måned på forhånd.
Ved beregning av antall delegater til landsmøtet legges medlemstallene sammen for lokallagene som utgjør regionen/valgmøtet. Regionale enheter har rett til å sende tre delegater for de første 1.000 medlemmer og deretter en delegat for hver påbegynt 1.000 medlemmer.

Alle lag/enheter har rett til å sende observatører til landsmøtet. Observatører til landsmøtet har talerett men ikke stemmerett.
Styremedlemmer i Landslaget møter på landsmøtet som delegater med stemmerett. Ingen delegater kan ha mer enn én stemme.

Alle lag/enheter har rett til å komme med forslag til landsmøtet eller sende inn forslag til styret.
Innsendte forslag må foreligge seinest 2 måneder før landsmøtet.
Landsmøtet behandler følgende saker:
a. årsmeldinger
b. reviderte årsregnskap
c. strategi- og handlingsplan
d. forslag om vedtektsendringer
e. kontingent
f. budsjett
g. valg av leder, nestleder og styremedlemmer, valgkomité og revisor
forslag fra medlemslag eller landsstyret
 
7 - Styret
Styret består av sju medlemmer med vararepresentanter, hvorav seks velges på landsmøtet.
I tillegg oppnevner styret for Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI) et styremedlem med personlig vararepresentant.
Alle lag/enheter har rett til å foreslå styre- og varamedlemmer overfor valgkomitéen. Valgkomitéen skal tilstrebe god balanse mellom geografisk tilhørighet og kjønn i sitt forslag. Forslaget sendes ut sammen med sakspapirene til landsmøtet.
Valgområdene for de seks historielagsrepresentantene er definert slik:
 • Østfold, Oslo, Akershus: 1 representant (1 vararepresentant)
 1. Hedmark, Oppland, Buskerud: 1 representant (1 vararepresentant)
 2. Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder: 1 representant (1 vararepresentant)
 3. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: 1 representant (1 vararepresentant)
 4. Møre og Romsdal, Sør–Trøndelag, Nord–Trøndelag: 1 representant (1 vararepresentant)
 5. Nordland, Troms, Finnmark: 1 representant (1 vararepresentant)
Leder og nestleder velges separat hver med funksjonstid på to år.
Funksjonstida for øvrige styremedlemmer er fire år, slik at vekselvis to av dem er på valg på hvert landsmøte.
Styret er vedtaksført når fire av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
Styret nedsetter arbeidsutvalg, oppnevner redaksjon for Heimen, foreslår valgkomité og revisor.
 
(OBS. Paragraf 7, om styret og dets virksomhet, ble behandlet på landsmøtet i 2019. Landsmøtet kom ikke til enighet og paragrafen ble ikke endret.)
 
8 - Generalsekretæren
Generalsekretæren har ansvar for den daglige administrasjon, herunder å forberede saker for styret. Styret utarbeider arbeidsbeskrivelse for generalsekretær. Delegerte fullmakter skal framgå av arbeidsbeskrivelsene.
 
9 - Valgkomite
Valgkomiteen innstiller til valg av leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter og revisor, i henhold til vedtekter og valgkomiteens instruks.
 
10 - Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal være innsendt styret senest to måneder før landsmøtet. Styret behandler saken og lager innstilling til landsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall av de stemmeberettigede på landsmøtet for å bli vedtatt.
 
11 - Oppløsning
Spørsmål om oppløsning kan kun tas opp ved ordinært landsmøte. Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på landsmøtet. Landslagets arkiv skal, i tilfelle oppløsning, overføres til Arkivverket som aksesjon til tidligere avlevert arkivmateriale. Eventuelle økonomiske midler som måtte gjenstå deles etter medlemstall mellom medlemslagene.

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

 • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
 • Telefon: 950 39 727
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.